Privacy Statement

Privacy Statement

De Vincentius Vereniging in Boxtel is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de minder draagkrachtigen in de gemeente Boxtel. Zo kunnen mensen met een smalle beurs in onze kringloopwinkel goedkoop spullen kopen. En de opbrengst van onze winkel wordt, ondermeer, besteed aan individuele hulpverlening, een vakantie chalet en aan projecten ten behoeve van mensen in financiële nood.
Bij de Vincentius Vereniging Boxtel vinden we het respecteren van privacy erg belangrijk. Daarom informeren wij u in dit document hoe wij uw persoonsgegevens bewaren, gebruiken en verwerken.

Persoonsgegevens
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de Vincentius Vereniging Boxtel uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.
• Wanneer u een aanvraag voor individuele hulp doet, direct of via een andere hulpverlener, vragen wij u om uw contact gegevens (naam, adres, telefoon nummer en e-mail adres). In bepaalde gevallen kunnen wij ook uw geboortedatum, inkomen, gezinssamenstelling en daarbij behorende uitgaven opvragen en verwerken.
• Wanneer u een kerstpakket aanvraagt worden uw gegevens verwerkt; deze gegevens gebruiken wij voor uitnodigingen voor ons sinterklaasfeest voor de kinderen of voor andere voor u mogelijk interessante acties.
• Wanneer u als vrijwilliger bij de Vincentius Vereniging wilt meehelpen, zullen wij uw contactgegevens opvragen en verwerken.
• Als u een financiële donatie wilt doen aan de Vincentius Vereniging verwerken wij onder andere uw contactgegevens en bankrekeningnummer, en indien van toepassing, of u wilt dat uw donatie anoniem blijft.
• Wij verwerken ook de contactgegevens als u leverancier bent voor de Vincentius Vereniging Boxtel.

De Vincentius Vereniging Boxtel draagt zorg voor een zorgvuldige en veilige verwerking van uw gegevens, waarbij we ons altijd houden aan de eisen uit de privacywetgeving. Zo zullen we uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is en ook zullen we uw gegevens niet delen met derden, tenzij dit voor onze dienstverlening noodzakelijk is en wij hiervoor van u toestemming hebben gekregen. Uw toestemming kunt u altijd intrekken.
Bij het aanvaarden van een lening van de Vincentius Vereniging Boxtel zijn wij gemachtigd uw gegevens minimaal zolang in ons bestand te houden totdat de lening is afgelost.
N.B.: Bij het verstrekken van een gift door de Vincentius Vereniging Boxtel kan u gevraagd worden uw identificatiebewijs te tonen. Wij verwerken uw BSN nummer en foto hiervan niet in onze administratie.

We zullen passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons veilig zijn en dat misbruik van deze gegevens zo goed mogelijk voorkomen wordt. De toegang tot uw gegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zullen we onze beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. Uw gegevens zullen we niet langer dan noodzakelijk bewaren.

Website
Onze website www.vincentiusboxtel.nl maakt geen gebruik van technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s bezocht worden. Er worden door de Vincentius Vereniging Boxtel wel/geen cookies geplaatst bij bezoekers.

Rechten
Op grond van de wet hebt u het recht op inzage van de persoonsgegevens zoals die bij ons bekend zijn. Daarnaast hebt u het recht om uw gegevens te laten wijzigen indien uw gegevens bij ons niet correct geregistreerd zijn. Ook hebt u op grond van de wet het recht om van de gegevens die bij ons bekend zijn een kopie te krijgen.

Wanneer wij naar uw mening dit uit onszelf niet voldoende (snel) hebben gedaan of wanneer wij naar uw mening gegevens onjuist zouden hebben verwerkt, hebt u het recht om ons te vragen de verzamelde persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw persoonsgegevens zullen dan niet langer bij ons bekend zijn.

Vragen & klachten
Als er na het doornemen van deze verklaring iets niet duidelijk is over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, wanneer u gebruik wilt maken van één of meer van de beschreven rechten, of wanneer u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, neem dan contact op via onderstaand adres:
Vincentius Vereniging Boxtel
p.a. Wilhelminastraat 9, 5281 GP Boxtel
E-mail Vincentiusboxtel@gmail.com
Of stuur een bericht op onze website www.vincentiusboxtel.nl

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij de privacy-regels handhaven dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. We raden u aan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te raadplegen om te zien hoe u het best contact met deze toezichthouder kunt opnemen (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).